Generalversammlung

30.05.2020


Noch genau eim Monet Verspötig hemmer ändlech üsi GV im Ämmeruugger Rümli z Baltte chönne dörefüehre. Es esch gwählt, usträtte, biiträtte, danked ond Gschänkli verteilt worde. Alli wos 10te Johr gmacht hend hend e schöni Scherpe öbercho. Nöi im Vorstand esch de Amrein Ueli als Ball-OK Chef. Nöie Presidänt esch de Luca Emmenegger, nöie Vize-Presi de Fabian Hofstter. Usträtte send de Erich Möhlibach, de Chistian Husmann, de Michael Bercher ond de Dani ond d Andrea Amrein, danke för üchi Iisatz im Verein. Üsi beide Hamborger, de Gianni Bürge ond de Billy Amstotz send i Verein ufgno worde.