Agenda

11.11 11i 11

Thursday, 11.November 2021

FASNACHTS START

Judihui am 11.11 am Öufi Öuf geds Apero im Rümli.

För die wo de noni Zyt hend, esch Rümli notürlech bes spot am Obig offe.

Mer fröid üs of Öich

Fasnachtseröffnig Schache

Saturday, 13.November 2021

Im Schache hende hemmer set langem weder emou e Uftrett met Chleid ond Schmenki.

Greubis möchid Öich gfasst, es werd ned gspasst.

Mer hoffid of es geils Fäscht, wönd no lang ned is Näscht.

The Crow

Saturday, 20.November 2021

Schwarzebärg! Mer chömid de metem Poschti a. Häbid d Hüet mer lönd so rechtig a.

Be de Fluechräie wärdid mer spele ou, das werd e geili Party mou!

Chom ou du üs for de Böhni cho lose, mer gäbid alles! Do de ned z fest chosle.